Darmowa dostawa dla zamówień powyżej 100 zł

Regulamin sklepu internetowego

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Sklep internetowy SISTER YOUNG, działający pod adresem: sisteryoung.com, prowadzony jest przez SISTER YOUNG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą przy: Klementyny Hoffmanowej 19 / 302, 35-016 Rzeszów, działający pod numerem NIP: 8133907140, REGON: 527068903.
  2. Niniejszy Regulamin Sklepu internetowego określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym sisteryoung.com a w szczególności zasady i tryb zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu oraz tryb odstąpienia od umowy przez Konsumenta.
  3. W zakresie Usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 9 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 344, ze zm.).
  4. Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu. Wszyscy Klienci są obowiązani zapoznać się z postanowieniami Regulaminu, przed dokonaniem zakupu.
  5. Każdy Klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.
  6. Każdy Klient ma możliwość zapoznać się z Regulaminem w każdym czasie, klikając na stronie internetowej Sklepu sisteryoung.com w hiperlink “Regulamin sklepu internetowego”. Regulamin można w każdym czasie pobrać i wydrukować.
  7. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu sisteryoung.com odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145, ze zm.), lecz zaproszenie do zawarcia umowy, w myśl art. 71 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145, ze zm.). Klient wysyłając Formularz Zamówienia składa ofertę kupna wskazanej Usługi za cenę i na warunkach określonych w opisie.

II. DEFINICJE

  1. Regulamin – niniejszy zbiór regulacji organizujących zasady korzystania z Usług Sklepu przez Klientów.
  2. Konsument – osoba fizyczna dokonująca umowy cywilnoprawnej za pośrednictwem Sklepu, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  3. Klient – osoba fizyczna (w tym Konsument), która ukończyła co najmniej 13 lat (pod warunkiem, że uzyskała zgodę przedstawiciela ustawowego), osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która korzysta z Usług świadczonych przez Sklep.
  4. Formularz Zamówienia – Usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient może dokonać zakupu, w szczególności poprzez dodanie Usług do Koszyka oraz określenie niektórych warunków Umowy Sprzedaży m.in. sposobu dostawy i płatności.
  5. Koszyk – element Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Usługi oraz w którym Klient ma możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w tym ilości nabywanych Produktów.
  6. Sklep – serwis internetowy, należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną: sisteryoung.com, za pośrednictwem którego Klient może zakupić od Sprzedawcy Usługi.
  7. Sprzedawca – SISTER YOUNG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą przy: Klementyny Hoffmanowej 19 / 302, 35-016 Rzeszów, działający pod numerem NIP: 8133907140, REGON: 527068903.
  8. Usługa – działalność gospodarcza o charakterze nieprodukcyjnym, świadczona bez jednoczesnej obecności Sprzedawcy i Klienta (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Klienta, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 2460, ze zm.).
  9. Produkt – rzecz ruchoma (w tym rzecz ruchoma z elementami cyfrowymi, tj. zawierająca treść cyfrową lub usługę cyfrową lub z nimi połączona w taki sposób, że brak treści cyfrowej lub usługi cyfrowej uniemożliwiłby jej prawidłowe funkcjonowanie) będące przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
  10. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Usług na odległość zawarta przez Klienta za pośrednictwem Sklepu, zwykle przez Formularz Zamówień.

III. PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

  1. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Klient akceptuje treść Regulaminu.
  2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane za pomocą wysłanego Formularza Zamówień, dokonanego za pośrednictwem strony: sisteryoung.com, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
  3. Zamówienie produktów realizuje się poprzez wybranie tych, którymi Klient jest zainteresowany, kliknięcie przycisku “DODAJ DO KOSZYKA”, znajdującego się przy opisie, a następnie, z poziomu “KOSZYK”, znajdującego się w zakładce Sklepu, wypełnienie Formularza Zamówienia, w tym wyboru formy dostawy i zapłaty bądź wyboru opcji zapłaty przy odbiorze, jeśli takowa jest dostępna dla Usługi, a następnie kliknięcie potwierdzenia zakupu.
  4. Po złożeniu zamówienia Klient dostaje potwierdzenie złożonego zamówienia na swój adres e-mailem, podany w Formularzu Zamówienia.
  5. Po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia oferty, rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez Sprzedawcę, przy czym:
   • w przypadku złożenia zamówienia płatnego przy odbiorze – rozpoczyna się maksymalnie następnego dnia roboczego, po jego potwierdzeniu przez Sprzedawcę.
   • w przypadku złożenia zamówienia płatnego przelewem tradycyjnym – rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty za złożone zamówienie, na koncie bankowym Sklepu.
  6. Zamówienia złożone w Sklepie są realizowane 24 godziny na dobę, bez względu na dzień tygodnia, maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi 2 dni robocze.
  7. Klient otrzyma wiadomość o przyjęciu zamówienia do realizacji, co jest rozumiane jako oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty. Z chwilą jego otrzymania, przez Klienta, zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
  8. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon VAT. Na życzenie Klienta zostanie również wysłana faktura VAT.
  9. Dostępnym środkiem porozumiewania się Klienta ze Sklepem jest: e-mail – hello@sisteryoung.com.
  10. Podana w zamówieniu cena stanowi całkowitą wartość, jaką Klient zobowiązany jest zapłacić (cena brutto). Zawiera ona należny podatek Koszt dostawy nie jest wliczony w cenę, gdyż zależy od wybranego przez Klienta sposobu dostawy zakupu.
  11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych Usług do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  12. Jeżeli Konsument zobowiązany będzie do płatności wykraczającej poza uzgodnioną cenę, opisaną w ustępie poprzednim, Sklep niezwłocznie poinformuje Klienta o tym fakcie, wyjaśniając przyczynę różnicy ceny. Obciążenie Klienta dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody Klienta.

IV. REALIZACJA PŁATNOŚCI

  1. W ramach funkcjonowania Sklepu możliwe są następujące sposoby płatności:
   • PayU.

V. PRAWO ODSTĄPIENIA

  1. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 287, ze zm.), Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży Usług zakupionych w Sklepie, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14, licząc od dnia otrzymania Usługi. Do zachowania tego terminu przez Konsumenta wystarczy wysłanie oświadczenia, przed jego upływem.
  2. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
  3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres e-mail: hello@sisteryoung.com.
  4. Sprzedawca, w terminie 14 dni, od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności.
  5. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.
  6. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
   • której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
   • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
   • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
   • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
   • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
   • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
   • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
   • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
  7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument.

VI. POZASĄDOWE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:

  1. Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
  2. Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
  3. Bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów.
  4. Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

VII. WYSYŁKA

  1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do telefonicznej, bądź e-mailowej weryfikacji złożonego przez Klienta zamówienia. W przypadku braku możliwości weryfikacji zamówienia poprzez dane wprowadzone przez Klienta podczas procesu zamówienia, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji takiego zamówienia.
  2. Złożenie zamówienia jest wiążące w chwili, gdy na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail trafi informacja zwrotna od Sprzedawcy potwierdzająca złożenie zamówienia.
  3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do rezygnacji z realizacji zamówienia w przypadku braku możliwości jego skompletowania lub innych przyczyn niezależnych.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży Produktów i Usług znajdujących się na stronie Sklepu.
  2. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sprzedawcą.
  3. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Klientów w wersji elektronicznej na stronie internetowej Sklepu.
  4. Aby móc korzystać z Produktów i Usług Sklepu, niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do internetu oraz przeglądarki internetowej, umożliwiającej wyświetlanie stron www, jak również podanie adresu e-mail, umożliwiającego przesłanie informacji, dotyczących realizacji zamówienia.
  5. Zakazuje się wszystkim osobom, w tym Klientom, zamieszczania na stronie Sklepu treści bezprawnych.
  6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
  7. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta, będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
  8. W razie gdyby którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu było lub miało stać się nieważne lub bezskuteczne, ważność całego Regulaminu w pozostałej części zostaje nienaruszona. W takim przypadku Strony zastąpią nieważne lub bezskuteczne postanowienie innym, które możliwie najwierniej oddaje zamierzony cel gospodarczy. Odpowiednio dotyczy to także ewentualnych luk w Regulaminie.